अयोग केवली
सयोग केवली
क्षीण मोह
उपशांत मोह
सूक्ष्म सांपराय
अनिवृत्तिकरण
अपूर्वकरण
आप्रमत्त विरत
प्रमत्त विरत
देश विरत
अविरत सम्यक्त्व
सम्यग् मिथ्यात्व
सासादन सम्यक्त्व
मिथ्यात्व
गुणायतन
मुखपृष्ठ